Gyaan

Als life-inspirator en business-event netwerk platform zijn wij altijd aan het kijken hoe wij waarde kunnen creëren voor individuen en ondernemingen.

Als u lid van Gyaan platform wordt u onderdeel van een nationale en internationale netwerk die alle actief zijn in diverse branches. Gyaan behartigt uw belangen als door mogelijk te maken dat vraag en aanbod via onze business platform uitgewisseld kunnen worden. Er zijn gedurende het hele jaar diverse themabijeenkomsten waaraan u als lid kan deelnemen. Deze bijeenkomsten zijn bij uitstek geschikt om te netwerken, ervaringen en kennis uit te wisselen en u wordt op de hoogte gebracht van actuele ontwikkelingen op diverse gebieden.

Gezamenlijk vergroten we onze slagkracht. Met zowel nationale als internationale ondernemers in ons netwerk is de kans groot dat wij u kunnen verbinden.

Onze visie: Bevorderen van ondernemerschap in privé als zakelijk sfeer, door het vergroten van uw netwerk, kennis- en vaardigheden.

Onze missie: Wij willen Nederlands grootste en innovatieve netwerk en inspirator business platform zijn , dat mogelijk maakt om als individu te ontwikkelen en als ondernemer uw nationaal en internationale handel te bevorderen.

Onze kernwaarden: verbinden en inspireren gaan samen.

“If you’re trying to achieve, there will be roadblocks. I’ve had them; everybody has had them. But obstacles don’t have to stop you. If you run into a wall, don’t turn around and give up. Figure out how to climb it, go through it, or work around it.”

 


Gyaan

As a life-inspirator and business network platform, we are always looking at how we can create value for individuals and businesses.

As a member of Gyaan platform you become part of a national and international network that are all active in various industries. Gyaan represents your interests as by enabling the supply and demand to be exchanged through our business platform. There are various network meetings throughout the year to which you can participate as a member. These meetings are pre-eminently suitable for networking, exchanging experiences and knowledge and you are informed of current developments in various areas.

Together we increase our strength. With both national and international entrepreneurs in our network, there is a good chance that we can connect you.

Our vision: Promoting entrepreneurship in a private and business environment, by increasing your network, knowledge and skills.

Our mission: We want to be the Netherlands’ largest and innovative network and inspirational business platform, which makes it possible to develop as an individual and to promote your national and international trade as an entrepreneur.

Our core values: connecting and inspiring go together.

“If you’re trying to achieve, there will be roadblocks. I’ve had them; everybody has had them. But obstacles do not have to stop you. If you run into a wall, do not turn around and give up. Figure out how to climb it, go through it, or work around it. ”

 

Sluit Menu